Bli­ver Trumps valg­kamp afgjort ved stem­m­eur­ner­ne eller i retten?

Med sin utra­di­tio­nel­le og direk­te fremto­ning blev Donald J. Trump en domi­ne­ren­de skik­kel­se i ame­ri­kansk politik.De klas­si­ske para­me­tre, som mere kon­ven­tio­nel­le poli­ti­ke­re blev målt og vejet på, var hur­tigt fejet af vej­en – det var, som om Donald Trump spil­le­de efter sine helt egne poli­ti­ske spil­le­reg­ler, og det end­te med at give pote. Som både kan­di­dat og præ­si­dent rev Trump ruti­ne­mæs­sigt sider ud af det poli­ti­ske regel­hæf­te og trod­se­de tyng­de­kraf­ten – lige meget hvil­ken skan­da­le eller hvil­ket uvejr, han end­te i. Det sam­me har vist sig at være til­fæl­det med de kri­mi­nel­le til­ta­ler, han står over for. Men det bemær­kel­ses­vær­di­ge er, at han ikke kun har over­le­vet en poli­tisk kata­stro­fe, som vil­le have slag­tet enhver anden præ­si­dent­kan­di­dat; han har for­vand­let sine juri­di­ske pro­ble­mer til poli­tisk brænd­stof. Og hans væl­ger­mø­der og andre live-events kol­li­de­rer alle­re­de med hørin­ger i retten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her