Bør vi for­hand­le med Jihadisterne?

For­må­let med at enga­ge­re jiha­di­ster i en diplo­ma­tisk pro­ces er enten at få dem til at demo­bi­li­se­re eller inte­gre­re dem i det etab­le­re­de poli­ti­ske system. Poli­ti­ske pro­ces­sers evne til at have en mode­re­ren­de effekt på aktø­rer er under­vur­de­ret. Det gæl­der også ekstre­mi­ster. Især hvis de er træt­te af kon­flikt. Kom­mer jiha­di­ster­ne først til for­hand­lings­bor­det, så er der et væsent­ligt poten­ti­a­le for, at de vil gøre indrømmelser. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.