Bør vi for­hand­le med Jihadisterne?

For­må­let med at enga­ge­re jiha­di­ster i en diplo­ma­tisk pro­ces er enten at få dem til at demo­bi­li­se­re eller inte­gre­re dem i det etab­le­re­de poli­ti­ske system. Poli­ti­ske pro­ces­sers evne til at have en mode­re­ren­de effekt på aktø­rer er under­vur­de­ret. Det gæl­der også ekstre­mi­ster. Især hvis de er træt­te af kon­flikt. Kom­mer jiha­di­ster­ne først til for­hand­lings­bor­det, så er der et væsent­ligt poten­ti­a­le for, at de vil gøre indrømmelser. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her