Bort­vist og under poli­ti­ef­ter­forsk­ning: Sid­der fort­sat i Djøf-bestyrelse

Den tid­li­ge­re kom­mu­nal­di­rek­tør i Fre­de­ri­cia Kom­mu­ne, Anne­ma­rie Zacho-Broe, der blev fyret fra sit job efter en stor skan­da­le, sid­der fort­sat i besty­rel­sen i Djøfs del­for­e­ning Offent­li­ge Che­fer.  Det gør hun på trods af, at Fre­de­ri­cia Kom­mu­ne har fyret hen­de og bedt poli­ti­et efter­for­ske, om hun har haft en såkaldt inha­bi­li­tets­ska­ben­de rela­tion til byens for­hen­væ­ren­de borg­me­ster, Jacob Bjerregaard. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.