Boy­kot­tet vin­bon­de spam­me­de, stal­ke­de og for­stod ikke et nej

Fri­heds­bre­vet har talt med en ræk­ke kvin­der, der enten er eller har været i den dan­ske restau­ra­tions­bran­che, om deres ople­vel­ser med en uden­land­sk vin­bon­de med for­bin­del­se til dan­ske for­hand­le­re og pro­mi­nen­te restau­ran­ter. Kvin­der­ne for­tæl­ler om stal­king på soci­a­le medi­er, at bli­ve for­fulgt og opsøgt på deres hjem­me­adres­ser og græn­se­over­skri­den­de adfærd. Den dan­ske vinim­por­tør Ros­forth & Ros­forth har tid­li­ge­re givet udtryk for over­ra­skel­se over ankla­ger­ne, men erken­der i dag, at de ikke har gjort nok, da de før ankla­ger­ne kom frem i offent­lig­he­den blev opmærk­som­me på vin­bon­dens græn­se­over­skri­den­de adfærd. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her