Bram­sen og Kol­lerup vil tvin­ge 2.400 virk­som­he­der til at øge lige­stil­lin­gen – men den er helt gal i deres egen bag­ha­ve: “Det er dobbeltmoralsk”

Folketings åbning. Socialdemokraternes Trine Bramsen og Socialdemokraternes Simon Kollerup./ritzau/Jens Dresling

“Rege­rin­gen er dob­belt­moralsk,” og “de bur­de feje for deres egen dør først”. Sådan lyder kri­tik­ken fra både Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti. Frem­over kan intet min­dre end 2.400 af de stør­ste dan­ske virk­som­he­der se frem til at skul­le offent­lig­gø­re mål­tal for køns­sam­men­sæt­nin­gen i virk­som­he­der­nes øver­ste ledel­ses­lag og besty­rel­ser. Det er erhvervs­mi­ni­ster Simon Kol­lerup (S) og trans­port- og lige­stil­lings­mi­ni­ster Tri­ne Bram­sen (S), der står bag den nye lov. Men mens tusin­der af dan­ske virk­som­he­der kan se frem til at skul­le arbej­de mål­ret­tet med lige­stil­lin­gen – og resul­ta­ter­ne offent­lig­gø­res, hvis de ikke gør det godt nok – står det skidt til med lige­væg­ten mel­lem køn­ne­ne i mini­stre­nes egen baghave. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her