Bram­sen og Kol­lerup vil tvin­ge 2.400 virk­som­he­der til at øge lige­stil­lin­gen – men den er helt gal i deres egen bag­ha­ve: “Det er dobbeltmoralsk”

Folketings åbning. Socialdemokraternes Trine Bramsen og Socialdemokraternes Simon Kollerup./ritzau/Jens Dresling

“Rege­rin­gen er dob­belt­moralsk,” og “de bur­de feje for deres egen dør først”. Sådan lyder kri­tik­ken fra både Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti. Frem­over kan intet min­dre end 2.400 af de stør­ste dan­ske virk­som­he­der se frem til at skul­le offent­lig­gø­re mål­tal for køns­sam­men­sæt­nin­gen i virk­som­he­der­nes øver­ste ledel­ses­lag og besty­rel­ser. Det er erhvervs­mi­ni­ster Simon Kol­lerup (S) og trans­port- og lige­stil­lings­mi­ni­ster Tri­ne Bram­sen (S), der står bag den nye lov. Men mens tusin­der af dan­ske virk­som­he­der kan se frem til at skul­le arbej­de mål­ret­tet med lige­stil­lin­gen – og resul­ta­ter­ne offent­lig­gø­res, hvis de ikke gør det godt nok – står det skidt til med lige­væg­ten mel­lem køn­ne­ne i mini­stre­nes egen baghave. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.