Byrå­ds­med­lem i Moskva fik syv års fængsel for at kri­ti­se­re en teg­ne­kon­kur­ren­ce for børn, mens Rusland fører krig i Ukraine

Siden Vla­di­mir Putin i 2012 vend­te til­ba­ge til posten som præ­si­dent, er Rusland ble­vet min­dre frit og mere auto­ri­tært, selv­om der har været plads til enkel­te kri­ti­ske medi­er og en kon­trol­le­ret oppo­si­tion – i 2013 stil­le­de den nu fængs­le­de Alek­sej Naval­nyj såle­des op til over­borg­mester­val­get i Moskva og fik en tred­je­del af stem­mer­ne. Der fin­des nu en del poli­ti­ske fan­ger, og siden Ruslands inva­sion af Ukrai­ne for næsten et halvt år siden er der ved­ta­get en ræk­ke love, som har givet sta­ten fle­re instru­men­ter til at slå ned på civil­sam­fun­det, luk­ke mun­den på kri­ti­ske medi­er og indespær­re den poli­ti­ske oppo­si­tion. Eller få dem til at gå i eksil. I den­ne uges Fri Tænk­ning ser jeg på, hvor vidt­gå­en­de regi­mets under­tryk­kel­se har været siden inva­sio­nen i februar. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.