Can­cel cul­tu­re bre­der sig i USA

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg læst en bog, der først udkom­mer i mid­ten af okto­ber, men som jeg har været så hel­dig at få et eksem­plar af, før den lan­der i bog­hand­ler­ne. Tit­len er The Can­ce­ling of the Ame­ri­can Mind, og den er for­fat­tet af Greg Luki­a­noff og Rik­ki Schlott, som i bogen gør rede for den udbred­te can­cel cul­tu­re i USA 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her