Cen­sur er den stær­ke­ste driv­kraft i men­ne­skets natur – sex kom­mer ind som en svag num­mer to

I den­ne uges Fri Tænk­ning skri­ver jeg om drif­ter, der stik­ker dybt i den men­ne­ske­li­ge natur: Vores stam­me­men­ta­li­tet og til­bø­je­lig­hed til at cen­su­re­re dem, der ikke er en del af stam­men og mener det ”for­ker­te”. Det fore­går hver ene­ste dag i alle sam­fund, mens alle påstår, at de skam er var­me til­hæn­ge­re af ytrings­fri­hed. Den pro­ces kan være svær at iden­ti­fi­ce­re, for­di cen­so­rer iklæ­der sig alle muli­ge gevand­ter for at skju­le deres egent­li­ge for­mål. Der­for får du også en gui­de til seks popu­læ­re cen­sur-stra­te­gi­er, hvor cen­sor som regel insi­ste­rer på, at det over­ho­ve­det ikke hand­ler om ytrings­fri­hed, men om helt andre ting. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her