Cen­tral­ban­ker har svært ved at fin­de den ret­te balan­ce efter fle­re års turbulens

De tone­an­gi­ven­de cen­tral­ban­ker, her­i­blandt den ame­ri­kan­ske og den euro­pæ­i­ske cen­tral­bank, der i høj grad påvir­ker vores alle­sam­mens pen­ge­pung, har over de sene­ste godt 15 år eks­pan­de­ret deres balan­ce med en fak­tor 10 – de har både lånt pen­ge ud og købt obliga­tio­ner i mæng­der, der ikke er set før. Nu er de i gang med at redu­ce­re balan­cen som en del af nor­ma­li­se­rin­gen af pen­gepo­li­tik­ken i lys af, at vi er gået fra en frygt for def­la­tion til en frygt for inf­la­tion. Der er en vis nervø­si­tet, her­un­der på de finan­si­el­le mar­ke­der, for­bun­det med den rej­se – det er nem­lig ikke uden risi­ko at hive fle­re tusin­de mil­li­ar­der euro og dol­lar ud af det finan­si­el­le system. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her