Che­fre­dak­tør skrev ene­ste jub­len­de anmel­del­se af dybt kri­ti­se­ret musi­cal under dæk­navn: Tea­te­ret brug­te den som reklame

Den stort opsat­te Beat­les-musi­cal She Loves You, der lige nu kører i Tivo­lis Kon­cert­sal, er ble­vet hag­let ned i rig­tig man­ge anmel­del­ser. Ber­ling­s­ke giver to ud af seks stjer­ner og kal­der opsæt­nin­gen en “død­bi­der” og Poli­ti­ken skri­ver, at musi­ca­len gør Beat­les’ sangskat fortræd. Niche­me­di­et iscene.dk giver, lige­som Ber­ling­s­ke, to ud af seks stjer­ner og skri­ver: “For­kram­pet musi­cal er ren og skær Beat­les-udnyt­tel­se.” Men der er ét medie, der er i den syven­de him­mel over opsæt­nin­gen. Medi­et hed­der Kulturinformation.org, og det svin­ger sig op til at give fore­stil­lin­gen hele seks ud af seks stjer­ner med de til­hø­ren­de ord: “Så tårer­ne tril­ler.” Den anmel­del­se har She Loves You-musi­ca­len været så gla­de for, at den figu­re­rer øverst på prom­ove­rings­pla­ka­ten for opsæt­nin­gen. I bun­den af anmel­del­sen på Kulturinformation.org, kan man se, at den er skre­vet af en skri­bent ved navn Roxnakow­sky. Men Roxnakow­sky er ikke en ægte per­son. Og det skal vise sig meget svært at få che­fre­dak­tø­ren på Kulturinformation.org, Jes­per Hil­le­strøm, til at for­tæl­le, hvem den­ne Roxnakow­sky er. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her