Cor­ona­kri­sen er ikke slut end­nu: 74.000 virk­som­he­der afven­ter, om de er købt eller solgt

Selv­om cor­ona­kri­sen og der­til­hø­ren­de hjæl­pe­pak­ker hører for­ti­den til for langt de fle­ste virk­som­he­der i Dan­mark, så ven­ter tusin­der af virk­som­he­der fort­sat på svar om, hvor­vidt de er købt eller solgt. De virk­som­he­der, som har fået del af sta­tens kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger, skal nem­lig ind­le­ve­re en såkaldt slutaf­reg­ning. Her skal det gøres op, om virk­som­he­der­ne har fået udbe­talt det kor­rek­te beløb. Ellers skal de enten beta­le eller have pen­ge til­ba­ge. Det er Erhvervs­sty­rel­sen, der har det sid­ste ord – men ven­te­ti­den på en afgø­rel­se på slutaf­reg­nin­gen er lang. I skri­ven­de stund ven­ter 74.000 virk­som­he­der på svar på deres slutaf­reg­ning fra Erhvervs­sty­rel­sen, oply­ser sty­rel­sen til Fri­heds­bre­vet. Det sva­rer til 40 pro­cent af de virk­som­he­der, som har mod­ta­get støt­te i den såkald­te før­ste fase i for­å­ret 2020. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her