Cor­ona­kri­sen gav jack­pot til Dan­mark A/S

Det er efter­hån­den alment kendt, at poli­ti­ker­ne ved de årli­ge finans­lo­vs­for­hand­lin­ger blot for­hand­ler om gan­ske få pro­mil­ler af det sam­le­de bud­get. Selv­om afta­ler­ne typisk bli­ver slå­et op som sto­re land­vin­din­ger, er det lidt som musen og ele­fan­ten, der gun­grer løs hen over bro­en. I det­te til­fæl­de er poli­ti­ker­ne alt­så musen, mens rol­len som ele­fant selv­føl­ge­lig spil­les af det almæg­ti­ge Finans­mi­ni­ste­ri­um. Det ved de fle­ste godt. Men vid­ste du, kære læser, at sta­ten i 2022 hav­de et over­skud på van­vit­ti­ge 186 mil­li­ar­der kro­ner? Vid­ste du, at sta­ten har lagt 20 pro­cent oven i sin hus­hold­nings­kas­se siden de gla­de år før cor­o­na­en? Og vid­ste du, at sta­ten har tjent astro­no­mi­ske 205 mil­li­ar­der kro­ner på tværs af coronakrise-årene? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her