CURB: Vej­en til for­vær­ring af tømmermænd

I anled­nin­gen af at Roskil­de Festi­val er over­stå­et for før­ste gang i tre år, og at vi har druk­ket alt for man­ge øl og sovet for dår­ligt, kom­mer der i den­ne uge en anmel­del­se fra Curb — one stop shop med fle­re køk­ke­ner i ét, som kun er til­gæn­ge­ligt via app bestil­ling. Sund skep­sis betød åben­bart ikke min­dre skuf­fel­se, da vi prø­ve­de kræf­ter med, hvad der kun­ne have været et helt geni­alt tømmermandskoncept. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her