CURB: Vej­en til for­vær­ring af tømmermænd

I anled­nin­gen af at Roskil­de Festi­val er over­stå­et for før­ste gang i tre år, og at vi har druk­ket alt for man­ge øl og sovet for dår­ligt, kom­mer der i den­ne uge en anmel­del­se fra Curb — one stop shop med fle­re køk­ke­ner i ét, som kun er til­gæn­ge­ligt via app bestil­ling. Sund skep­sis betød åben­bart ikke min­dre skuf­fel­se, da vi prø­ve­de kræf­ter med, hvad der kun­ne have været et helt geni­alt tømmermandskoncept. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.