Da Radio LOUD fik en olfert af Radio- og tv-nævnet

Nu bli­ver det alvor for Radio LOUD, efter at Radio- og tv-næv­net tirs­dag ret­te­de “usæd­van­lig skarp kri­tik” af radi­o­ka­na­lens for­må­en. Nu skal LOUD stå sko­le­ret, og de får to uger til at kom­me med en plan for, hvor­dan de i løbet af fire måne­der får ret­tet op på de “undero­p­fyld­te” kri­te­ri­er i sen­de­til­la­del­sen. “Det her er ikke noget Radio LOUD skal tage let på. Det er sjæl­dent, du ser en så hånd­fast afgø­rel­se fra Radio- og tv-næv­net i før­ste hug,” siger en tid­li­ge­re for­mand for Radio- og tv-nævnet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her