Da Radio LOUD fik en olfert af Radio- og tv-nævnet

Nu bli­ver det alvor for Radio LOUD, efter at Radio- og tv-næv­net tirs­dag ret­te­de “usæd­van­lig skarp kri­tik” af radi­o­ka­na­lens for­må­en. Nu skal LOUD stå sko­le­ret, og de får to uger til at kom­me med en plan for, hvor­dan de i løbet af fire måne­der får ret­tet op på de “undero­p­fyld­te” kri­te­ri­er i sen­de­til­la­del­sen. “Det her er ikke noget Radio LOUD skal tage let på. Det er sjæl­dent, du ser en så hånd­fast afgø­rel­se fra Radio- og tv-næv­net i før­ste hug,” siger en tid­li­ge­re for­mand for Radio- og tv-nævnet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.