Dan Jør­gen­sen vil­le plud­se­lig skri­ve før­ste afsnit i omdis­ku­te­ret kli­ma­bog: For­fat­te­re tru­e­de med at træk­ke sig


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Klima‑, ener­gi- og for­sy­nings­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen (S) for­søg­te at skri­ve for­or­det til den omdis­ku­te­re­de kli­ma­bog Kli­ma­hi­sto­ri­er, der blev til i et sam­ar­bej­de mel­lem Poli­ti­kens For­lag og Klima‑, Ener­gi- og Forsyningsministeriet. 

Mini­ste­ri­et skul­le ellers ikke blan­de sig i bogens ind­hold, men kort før luk­ke­tid vil­le Kli­ma-Dan plud­se­lig skri­ve før­ste afsnit til bogen, selv­om det ikke stod i samarbejdsaftalen. 

Det viser en aktind­sigt i kor­re­spon­dan­cen mel­lem Poli­ti­kens For­lag og Klima‑, Ener­gi- og Forsyningsministeriet. 

For­fat­ter­ne tru­e­de med at bak­ke ud af pro­jek­tet, da de ikke vil­le tages til ind­tægt for mini­ste­rens politik. 

Dan Jør­gen­sen siger til Fri­heds­bre­vet, at han ger­ne vil­le skri­ve for­or­det for at rose forfatterne. 

“Jeg til­bød at skri­ve for­ord, for­di jeg ger­ne vil­le rose bidrag­sy­der­ne for at del­ta­ge, og for­di de bru­ger deres evner i den måske vig­tig­ste debat over­ho­ve­det; debat­ten om vores pla­nets frem­tid,” siger Dan Jør­gen­sen, der også godt for­står, hvor­for for­fat­ter­ne ikke hop­pe­de på den. 

“Men jeg har fuld for­stå­el­se for, at det vil­le kun­ne mis­for­stås, som om at nogen skul­le tages til ind­tægt for mine syns­punk­ter, så det er helt fint, at de tak­ke­de nej til det.” 

Hvor­for er det vig­tigt for dig at næv­ne, at ide­en til ‘Kli­ma­hi­sto­ri­er’ kom fra dig?

“Det var vig­tigt, at det frem­gik et sted i bogen, at den er ble­vet til efter et idéop­læg fra mig, så der er fuld trans­pa­rens om det. Mon ikke Fri­heds­bre­vet hav­de fun­det grund til at kri­ti­se­re, hvis det ikke frem­gik, hvor­dan bogen er ble­vet til.” 

Der­for er det vigtigt

Kli­ma­hi­sto­ri­er er en såkaldt kli­man­to­lo­gi, som består af otte histo­ri­er skre­vet af for­skel­li­ge for­fat­te­re, blandt andre Adam Pri­ce, Kas­par Col­ling Niel­sen, Iben Mon­d­rup og Mat­hil­de Wal­ter Clark. 

Bogen udkom den 29. august 2022 som resul­tat af et sam­ar­bej­de mel­lem Klima‑, Ener­gi- og For­sy­nings­mi­ni­ste­ri­et og Poli­ti­kens Forlag. 

Idéen til Kli­ma­hi­sto­ri­er kom fra klima‑, ener­gi- og for­sy­nings­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen (S), og det fak­tum har fået anmel­der­ne på dupperne. 

“Dan Jør­gen­sen har spændt dan­ske for­fat­te­re for en vogn,” skrev Altin­get i deres anmel­del­se og for­kla­re­de, at mini­ste­ren dre­jer fokus væk fra sit eget poli­ti­ske ansvar. Ekstra Bla­det skrev, at Kli­ma­hi­sto­ri­er frem­står “som rek­la­me for idé­man­den selv”. 

Ind­til vide­re har det lydt, at der var styr på rol­ler­ne: For­la­get sad med redi­ge­rings­ret­ten, og for­fat­ter­ne kun­ne skri­ve, at Dan Jør­gen­sen var en idi­ot, hvis de alt­så hav­de lyst. Mini­ste­ri­et fik godt nok idéen, ja ja, men det ene­ste, mini­ste­ri­et ellers bidrog med, var at stil­le fak­ta til rådig­hed gen­nem videns­ma­te­ri­a­le og ved at invi­te­re for­fat­ter­ne til forsker-workshop. 

Nu viser det sig, at Dan Jør­gen­sen for­søg­te at bidra­ge med end­nu mere, og at for­fat­ter­ne var nødt til at true med at skrot­te sam­ar­bej­det for at hol­de ham på afstand. 

Det har vi fun­det ud af

En aktind­sigt i kor­re­spon­dan­cen mel­lem Klima‑, Ener­gi- og For­sy­nings­mi­ni­ste­ri­et og Poli­ti­kens For­lag viser, at der opstår pro­ble­mer i sam­ar­bej­det i for­å­ret 2022, da for­ord og omslag og salgs­ma­te­ri­a­le står over­for de aller­sid­ste justeringer. 

“Hvor er det ærger­ligt, at pro­jek­tet stø­der på grund nu,” skri­ver en med­ar­bej­der fra Poli­ti­kens Forlag. 

Der fin­des ikke en tid­li­ge­re mail i den­ne kor­re­spon­dan­ce, hvor­for det må anta­ges, at mini­ste­ri­et har hen­vendt sig tele­fo­nisk. Men for­la­gets reak­tion tyder alt­så på, at der er kur­rer på tråden. 

For­la­gets med­ar­bej­der skriver: 

“Jeg har gen­læst sam­ar­bejds­af­ta­len, hvor der ikke står noget om, at mini­ste­ren skal med­vir­ke i anto­lo­gi­en, og nu har vi talt med et udpluk af for­fat­ter­ne, som træk­ker sig, hvis han med­vir­ker direk­te,” skri­ver med­ar­bej­de­ren og for­kla­rer, at for­fat­ter­ne vil opfat­te Dan Jør­gen­sens til­ste­de­væ­rel­se som politisk. 

“De og vi er med på, at det er den mini­ste­ri­el­le til­ste­de­væ­rel­se, I læg­ger vægt på, men et for­ord af Dan Jør­gen­sen kun­ne meget let opfat­tes som en blåstem­pling fra for­fat­ter­nes side af den soci­al­de­mo­kra­ti­ske klimapolitik.” 

For­la­get skri­ver, at de har beslut­tet sig for at udgi­ve novel­ler­ne på egen hånd, hvis mini­ste­ri­et væl­ger ikke at fort­sæt­te samarbejdet. 

“For­fat­ter­ne og for­la­get vil­le meget ger­ne hol­de gang i sam­ar­bej­det og lan­ce­re bogen sam­men. Mini­ste­ren kun­ne skri­ve kro­nik­ker, hol­de taler og optræ­de med udvalg­te for­fat­te­re, men en direk­te tekst i bogen kan vi alt­så ikke tilbyde.” 

Til sidst til­by­der Poli­ti­kens For­lag så at skri­ve, at ide­en til bogen kom­mer fra Dan Jørgensen. 

“Jeg er meget ked af, at du har haft så meget besvær med bogen, som jo sta­dig er en knald­god idé, og vi kan også skri­ve i/på bogen, at ide­en er Dan Jør­gen­sens, hvis det kan hjæl­pe noget,” skri­ver for­la­gets medarbejder. 

Læg mær­ke til

I den udgiv­ne bog ender det med at stå i efter­skrif­tet før­ste afsnit: 

“Bag­grun­den var en idé opstå­et hos kli­ma­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen om et skøn­lit­terært sam­ar­bej­de for at udbre­de kli­mavi­den på nye måder.” 

Poli­ti­kens For­lag for­kla­rer til Fri­heds­bre­vet, at for­mu­le­rin­gen er “et kom­pro­mis”, og at et for­ord ikke vil­le give redak­tio­nel mening. 

Det siger Dan Jørgensen

Fri­heds­bre­vet har spurgt Dan Jør­gen­sen, hvor­for han ger­ne vil­le skri­ve for­or­det, og om han var skuf­fet over ikke at få lov, og om han kan for­stå, hvor­for for­fat­ter­ne men­te, at de vil­le bli­ve spændt for Dan Jør­gen­sens vogn. 

Han for­kla­rer, at han ger­ne vil­le skri­ve for­or­det for at rose forfatterne. 

“Jeg til­bød at skri­ve for­ord, for­di jeg ger­ne vil­le rose bidrag­sy­der­ne for at del­ta­ge og for­di de bru­ger deres evner i den måske vig­tig­ste debat over­ho­ve­det; debat­ten om vores pla­nets frem­tid,” siger Dan Jørgensen. 

“Men jeg har fuld for­stå­el­se for, at det vil­le kun­ne mis­for­stås, som om at nogen skul­le tages til ind­tægt for mine syns­punk­ter, så det er helt fint, at de tak­ke­de nej til det.” 

Hvor­for er det vig­tigt for dig at næv­ne, at ide­en til ‘Kli­ma­hi­sto­ri­er’ kom fra dig?

“Det var vig­tigt, at det frem­gik et sted i bogen, at den er ble­vet til efter et idéop­læg fra mig, så der er fuld trans­pa­rens om det. Mon ikke Fri­heds­bre­vet hav­de fun­det grund til at kri­ti­se­re, hvis det ikke frem­gik, hvor­dan bogen er ble­vet til.” 

Du har fle­re gan­ge nævnt bogen på soci­a­le medi­er. Kan du afvi­se, at ‘Kli­ma­hi­sto­ri­er’ er en del af din kommunikationsstrategi?

‘’Jeg anbe­fa­ler da selv­føl­ge­lig den frem­ra­gen­de bog og bru­ger dens udgi­vel­se til at gen­ta­ge min opfor­dring til Dan­marks kunst­ne­re; bland jer meget ger­ne i debatten!” 

Kli­ma-Dan på SoMe

Dan Jør­gen­sen pose­re­de med Kli­ma­hi­sto­ri­er i et Face­book-opslag den 28. august 2022. 

“Jeg elsker bøger,” skrev mini­ste­ren først, hvor­ef­ter han for­kla­re­de, at han gene­relt elske­de at læse bøger. 

Her­ef­ter cite­re­de han den gam­le ame­ri­kan­ske præ­si­dent Theo­do­re Roo­se­velt for at have sagt, at sam­fun­dets lede­re har brug for at ken­de men­ne­skets natur og men­ne­skets sjæl, og at de kan fin­de dén viden i bøger og poesi. 

Og som om det ikke var nok, kan bøger alt­så også lære os noget om kli­ma­et, for­kla­re­de Dan Jør­gen­sen så og anbe­fa­le­de straks bogen Kli­ma­hi­sto­ri­er.

“Ide­en til bogen er min. Men resul­ta­tet kan ude­luk­ken­de til­skri­ves de otte frem­ra­gen­de for­fat­te­re og de dyg­ti­ge embeds­mænd i mit mini­ste­ri­um, som hjalp dem med det klimafaglige.”