Dan Jør­gen­sen vil­le plud­se­lig skri­ve før­ste afsnit i omdis­ku­te­ret kli­ma­bog: For­fat­te­re tru­e­de med at træk­ke sig

Klima‑, ener­gi- og for­sy­nings­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen (S) for­søg­te at skri­ve for­or­det til den omdis­ku­te­re­de kli­ma­bog Kli­ma­hi­sto­ri­er, der blev til i et sam­ar­bej­de mel­lem Poli­ti­kens For­lag og Klima‑, Ener­gi- og For­sy­nings­mi­ni­ste­ri­et. Mini­ste­ri­et skul­le ellers ikke blan­de sig i bogens ind­hold, men kort før luk­ke­tid vil­le Kli­ma-Dan plud­se­lig skri­ve før­ste afsnit til bogen, selv­om det ikke stod i sam­ar­bejds­af­ta­len. Det viser en aktind­sigt i kor­re­spon­dan­cen mel­lem Poli­ti­kens For­lag og Klima‑, Ener­gi- og For­sy­nings­mi­ni­ste­ri­et. For­fat­ter­ne tru­e­de med at bak­ke ud af pro­jek­tet, da de ikke vil­le tages til ind­tægt for mini­ste­rens politik. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.