Dan­bo­lig-ejer solg­te ældre ægte­pars hus til sig selv: Afvi­ste inter­es­se­ret køber og spa­re­de 400.000 kroner

Ejen­doms­mæg­le­ren Ras­mus Frank ind­t­og en mærk­vær­dig dob­bel­trol­le ved både at stå for sal­get af et ældre ægte­pars bolig, sam­ti­dig med at han age­re­de køber. Den dob­bel­trol­le var en klar for­del for Ras­mus Frank, da en anden inter­es­se­ret køber meld­te sig på banen. Men det for­tal­te ejen­doms­mæg­le­ren aldrig det ældre ægte­par. Den inter­es­se­re­de køber var ellers inter­es­se­ret i at give et bud, der var væsent­ligt høje­re, end hvad Ras­mus Frank hav­de sat boli­gen til salg til. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.