Dan­marks stør­ste kli­ma­duks står med kulsort forklaringsproblem

På den ene side mar­keds­fø­rer vind­møl­le­gi­gan­ten Vest­as sig som en bære­dyg­tig, trans­pa­rent og sam­funds­be­vidst aktør. Hver dag møder kon­cer­nens mere end 29.000 med­ar­bej­de­re ind for at gøre ver­den til et mere bære­dyg­tigt sted, som top­chef Hen­rik Ander­sen har for­mu­le­ret det. På den anden side fra­væl­ger Vest­as dan­ske pro­du­cen­ter, når de bestil­ler stå­ltår­ne til vind­møl­ler. I ste­det væl­ger Vest­as at få tår­ne­ne pro­du­ce­ret på den anden side af jord­klo­den, nær­me­re bestemt i Kina og andre asi­a­ti­ske lan­de, hvor de efter­føl­gen­de bli­ver frag­tet til Euro­pa med skib. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.