Dansk akti­vist fjer­net fra YouTu­be: “Ikke plads til antivaxere”

Den tid­li­ge­re poli­ti­be­tjent, nu kri­mi­nel­le fri­heds­ak­ti­vist Lars Kragh Ander­sen, for­kla­rer i en YouTu­be-video sine see­re, hvor­dan man kan sny­de myn­dig­he­der­ne med fal­ske cor­o­na­test. Få dage sene­re fjer­ner YouTu­be video­en, for­di den over­træ­der deres ret­nings­linjer på områ­det. Ikke desto min­dre slap video­en gen­nem YouTu­bes fil­tre og nåe­de at få 18.000 vis­nin­ger i løbet af et sted mel­lem fire og fem dage. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her