Dansk akti­vist fjer­net fra YouTu­be: “Ikke plads til antivaxere”

Den tid­li­ge­re poli­ti­be­tjent, nu kri­mi­nel­le fri­heds­ak­ti­vist Lars Kragh Ander­sen, for­kla­rer i en YouTu­be-video sine see­re, hvor­dan man kan sny­de myn­dig­he­der­ne med fal­ske cor­o­na­test. Få dage sene­re fjer­ner YouTu­be video­en, for­di den over­træ­der deres ret­nings­linjer på områ­det. Ikke desto min­dre slap video­en gen­nem YouTu­bes fil­tre og nåe­de at få 18.000 vis­nin­ger i løbet af et sted mel­lem fire og fem dage. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.