Dansk ejen­dom­s­kon­ge hav­de kon­to i skattely

Top­che­fen i ejen­doms­ma­sto­don­ten Kon­cen­ton, Peter Krogs­gaard Jør­gen­sen, har haft en kon­to i et skat­te­ly­sel­skab i Pana­ma. Iføl­ge Stat­s­ti­den­de blev sel­ska­bet i begyn­del­sen af juli taget under kon­kurs i Dan­mark, og det er sket i for­bin­del­se med skat­te­myn­dig­he­der­nes gen­nem­gang af Pana­ma Papers … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.