Dansk festi­val beskyl­des for at sny­de unge kunstnere

Fle­re del­ta­ge­re i musik­kon­kur­ren­cen for upco­m­ing kunst­ne­re Emer­gen­za Festi­val ankla­ger nu kon­kur­ren­cen for mang­le­de præ­mi­er og beta­ling.  Kri­tik­ken går blandt andet på, hvor­dan Emer­gen­za har udlod­det en pla­de­kon­trakt som før­ste­præ­mie, men at ingen kunst­ne­re har set skyg­gen af en kon­trakt.  Fri­heds­bre­vet har talt med 19 kunst­ne­re fra Dan­mark og Nor­ge, som hver især beskri­ver, hvor­dan de har ople­vet mang­len­de beta­ling, upro­fes­sio­nel afvik­ling af kon­cer­ter, samt at kon­kur­ren­cen syste­ma­tisk igno­re­rer kla­ger og kritik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her