Dansk festi­val beskyl­des for at sny­de unge kunstnere

Fle­re del­ta­ge­re i musik­kon­kur­ren­cen for upco­m­ing kunst­ne­re Emer­gen­za Festi­val ankla­ger nu kon­kur­ren­cen for mang­le­de præ­mi­er og beta­ling.  Kri­tik­ken går blandt andet på, hvor­dan Emer­gen­za har udlod­det en pla­de­kon­trakt som før­ste­præ­mie, men at ingen kunst­ne­re har set skyg­gen af en kon­trakt.  Fri­heds­bre­vet har talt med 19 kunst­ne­re fra Dan­mark og Nor­ge, som hver især beskri­ver, hvor­dan de har ople­vet mang­len­de beta­ling, upro­fes­sio­nel afvik­ling af kon­cer­ter, samt at kon­kur­ren­cen syste­ma­tisk igno­re­rer kla­ger og kritik. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.