Dansk frem­med­kri­ger pose­rer med flag fra den beryg­te­de Azov-bata­l­jon: “Sym­bo­lik­ken i fla­get er taget fra nazismen”

Et hidtil ikke omtalt bil­le­de viser den dan­ske mand Storm Karl Bal­der­son, der er dra­get i krig i Ukrai­ne for at ned­kæm­pe rus­ser­ne, pose­re med et flag fra den beryg­te­de Azov-bata­l­jon. Grup­pe­rin­gen blev stif­tet af en høj­re­ek­strem ukrainsk MMA-kæm­per i 2014, og fle­re med­lem­mer var den­gang nyna­zi­ster. I dag er bevæ­gel­sen ind­lem­met i den ukrain­ske hær og har for­søgt at tage afstand fra dens for­tid. Men bata­l­jo­nen har sta­dig høj­re­ek­stre­me-ele­men­ter i sig, siger Maja Touza­ri Gre­enwood. Hun er post­doc og eks­pert i frem­med­kri­ge­re ved Cen­ter for Sik­ker­heds­stu­di­er på Edin­burgh Uni­ver­si­tet og har siden kri­gens udbrud fulgt om frem­med­kri­ger­ne i Ukrai­ne tæt. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.