Dansk Indu­stri beskyl­des for dob­bel­trol­le i Bitz-kopisag: afvi­ser blankt

Dansk Indu­stri går nu ind i den omdis­ku­te­re­de sag mel­lem ernæ­rings­eks­pert Chri­sti­an Bitz og Hor­sens-kera­mi­ke­ren Kas­per Würtz. Det viser doku­men­ter, som Fri­heds­bre­vet er kom­met i besid­del­se af.  Det sker efter Chri­sti­an Bitz og gros­si­sten F&H A/S har med­delt, at de på trods af to dom­me for at have kræn­ket kera­mi­ke­rens ophavs­ret vil anke sagen til Højeste­ret.  I et brev sendt til Pro­ces­be­vil­lingsnæv­net erklæ­rer Dansk Indu­stri sin støt­te til Bitz’ ønske om at prø­ve sagen for tred­je gang. Iføl­ge erhvervsor­ga­ni­sa­tio­nen er sagens afgø­rel­se nem­lig af “sam­funds­mæs­sig og prin­ci­pi­el ret­lig betyd­ning”.  Dansk Indu­stris ind­blan­ding i sagen får hård kri­tik af Kas­per Würtz’ advo­kat Johan Løje. Han kri­ti­se­rer, at F&H A/S er med­lem af Dansk Indu­stri, og at F&H A/S direk­tør Knud Lom­borg sid­der i Dansk Indu­stris hoved­be­sty­rel­se. Han mener der­for, at orga­ni­sa­tio­nens ind­læg bør ses som et “almin­de­lig partsindlæg”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.