Dansk isla­mist snød syste­met under sin behand­lings­dom: “De betal­te mig for at radi­ka­li­se­re folk”

Det lyk­ke­des den nu kend­te radi­ka­li­sa­tor Yaqoub Ali at nar­re fle­re myn­dig­he­der, da han fra 2010 til 2019 spil­le­de en nøg­lerol­le i det mili­tan­te isla­mi­sti­ske mil­jø i Dan­mark. I sam­me peri­o­de afso­ne­de han nem­lig en femårig behand­lings­dom for grov vold og var i hyp­pig kon­takt med læger, psy­ko­lo­ger og adskil­li­ge soci­al­rå­d­gi­ve­re. Alli­ge­vel opda­ge­de til­sy­ne­la­den­de hver­ken Kri­mi­nal­forsor­gen eller det psy­ki­a­tri­ske system, at Yaqoub Ali arbej­de­de som en leden­de figur i Kal­det til Islam, som den­gang var den mest mar­kan­te isla­mi­sti­ske grup­pe­ring i Dan­mark. Grup­pen kan iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger kob­les til et stør­re antal hel­li­ge kri­ge­re her­hjem­me. Alt­så dan­ske­re, der er dra­get i krig for at etab­le­re et isla­mi­stisk kali­fat. Mindst en af dem har Yaqoub Ali med egne ord rek­rut­te­ret og radikaliseret. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.