Dansk jour­na­list pisket af Taliban

Den dan­ske jour­na­list og mel­le­møst­kor­re­spon­dent Nagieb Kha­ja blev i slut­nin­gen af august over­fal­det af Tali­ban, da han var i Afg­ha­ni­stan for at dæk­ke ter­r­or­grup­pens over­ta­gel­se af mag­ten. “En tali­ba­ner kom helt umo­ti­ve­ret hen og begynd­te at slå løs på mig med en pisk, mens jeg stod og fil­me­de,” for­tæl­ler han til Fri­heds­bre­vet. Iføl­ge Nagieb Kha­ja har en tals­mand fra kul­tur­mi­ni­ste­ri­et i Afg­ha­ni­stan siden­hen givet ham en und­skyld­ning, men den klin­ger hult, idet fle­re loka­le og uden­land­ske jour­na­li­ster for­tæl­ler om pisk, slag og mishandling. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her