Dansk kvin­de i Afg­ha­ni­stan var vild med hel­li­ge krigere

I for­ri­ge uge lan­de­de end­nu en for­modent­lig dansk frem­med­kri­ger på dansk jord, men den­ne gang var det noget så usæd­van­ligt som en kvin­de, der vend­te hjem fra Afg­ha­ni­stan. Sid­ste uges Fri Jihad zoo­me­de ind på net­op Afg­ha­ni­stan og Tali­bans rege­rings­fø­rel­se, så det er gan­ske belej­ligt, at vi nu kan bli­ve på de bred­degra­der. Da jeg hør­te nyhe­den om, at en dansk kvin­de var lan­det i Dan­mark efter at have opholdt sig i Afg­ha­ni­stan siden 2017, blev jeg selv­føl­ge­lig nys­ger­rig. Tim­in­gen var næsten for pud­sig, for få dage for­in­den hav­de en paki­stansk kol­le­ga sendt mig et uddrag af en ny bog for­fat­tet af Isla­misk Stat i Afg­ha­ni­stan, hvor det beskri­ves, hvor­dan et bety­de­ligt antal per­so­ner fra Dan­mark og Sve­ri­ge har til­slut­tet sig grup­pen i de øst­af­g­han­ske bjerge. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her