Dansk men­ne­ske­ret­tig­heds­for­sker ankla­ges af The Wall Stre­et Jour­nal for at være pro­palæsti­nen­sisk: “Jeg er ikke på nogens side”

Insti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­ders seni­o­r­for­sker Peter Vedel Kes­sing sva­rer nu på den inter­na­tio­na­le kri­tik, der har rejst sig af hans per­son, efter insti­tut­tet blev sat til at gran­ske FN’s hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tion for palæsti­nen­si­ske flygt­nin­ge, UNRWA. Den ame­ri­kan­ske avis The Wall Stre­et Jour­nal har beskyldt Peter Vedel Kes­sing for for­u­dind­ta­get­hed til for­del for Palæsti­na, da han kald­te rets­sa­gen ved Den Inter­na­tio­na­le Dom­stol mod Isra­el for “et frem­skridt”. I et inter­view med Fri­heds­bre­vet affe­jer seni­o­r­for­ske­ren kri­tik­ken, men han næg­ter sam­ti­dig at for­hol­de sig til, hvor­vidt ken­del­sen kan få nega­ti­ve kon­se­kven­ser for Israel. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her