Dansk revisor blev plud­se­lig direk­tør for liby­sk mil­li­ar­dærs sel­ska­ber: Klap­per i om sin rolle

En dansk revisor er på mystisk vis endt med at ind­ta­ge en hoved­rol­le i en spek­taku­lær sag, hvor en liby­sk rig­mand ejer ejen­dom­me i Paris for 10 mil­li­ar­der kro­ner. Den liby­ske rig­mand, Adri­en Labi, ejer nem­lig ejen­dom­me­ne via sel­ska­ber i Dan­mark – og her kom­mer revisoren Mads Har­boe Nør­ring ind i bil­le­det. For det var ikke nok, at Adri­en Labis dan­ske virk­som­he­der har haft adres­se hos Mads Har­boe Nør­rings kon­tor på Øster­bro i Køben­havn. Plud­se­ligt stod revisoren i spid­sen som direk­tør for Labis virk­som­he­der. Fri­heds­bre­vet kan nu afslø­re nye detal­jer om den dan­ske revisor. Det viser sig nem­lig, at han ikke har haft helt styr på forretningen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her