Dansk stu­die afslø­rer over­ra­sken­de nyt om debat­tens “super-trolls”

Det er de dum­mes skyld, når debat­ten på de soci­a­le medi­er san­der til i hade­fuld tale, ver­ba­le angreb og pola­ri­se­ring. Det er dem, der ikke ved meget om noget, som trol­ler og tyran­ni­se­rer sam­ta­len. Sådan lyder en ofte gen­ta­get ‘sand­hed’, når snak­ken fal­der på de soci­a­le medi­ers fjendt­li­ge tone. Men nu viser en ny under­sø­gel­se, at fin­ge­ren mulig­vis skal peges et helt andet sted hen. Nem­lig på dem med man­ge res­sour­cer, høje uddan­nel­ser og stort poli­tisk engagement. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her