Dansk stu­die afslø­rer over­ra­sken­de nyt om debat­tens “super-trolls”

Det er de dum­mes skyld, når debat­ten på de soci­a­le medi­er san­der til i hade­fuld tale, ver­ba­le angreb og pola­ri­se­ring. Det er dem, der ikke ved meget om noget, som trol­ler og tyran­ni­se­rer sam­ta­len. Sådan lyder en ofte gen­ta­get ‘sand­hed’, når snak­ken fal­der på de soci­a­le medi­ers fjendt­li­ge tone. Men nu viser en ny under­sø­gel­se, at fin­ge­ren mulig­vis skal peges et helt andet sted hen. Nem­lig på dem med man­ge res­sour­cer, høje uddan­nel­ser og stort poli­tisk engagement. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.