Dan­ske soci­al­de­mo­kra­ter i Euro­pa-Par­la­men­tet beta­ler hund­redt­u­sind­vis af EU-kro­ner til Soci­al­de­mo­kra­ti­et for at skri­ve om Socialdemokratiet

Soci­al­de­mo­kra­ti­et sæl­ger annon­cer i deres par­ti­blad til en noget usæd­van­lig køber. Par­tiets egne med­lem­mer køber sig nem­lig til omta­le med EU-mid­ler. Det er par­tiets tre euro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­re, der bru­ger hund­redt­u­sind­vis af par­ti-kro­ner fra EU til at købe annon­ce­plads i bla­det Soci­al­de­mo­kra­ten. Andre, som bli­ver omtalt redak­tio­nelt i bla­det, får omta­len gra­tis. Det viser over­sig­ter over par­ti­grup­per­ne i EU’s udgif­ter. Annon­ce­kø­be­ne er sket kon­se­kvent gen­nem en årræk­ke. Mens soci­al­de­mo­kra­ter­ne i EU må til lom­mer­ne og beta­le deres eget par­ti hund­re­de­tu­sin­de­vis af kro­ner for omta­le i deres eget med­lems­blad, tryk­ker de andre dan­ske par­ti­er omta­le og nyhe­der om deres euro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­re kvit og frit. Ale­ne 12 sider i med­lems­bla­det fra decem­ber 2019 koste­de par­ti­grup­pen S&D (Soci­a­lists & Demo­crats), som er den grup­pe, Soci­al­de­mo­kra­ti­et i EU er en del af, mere end 220.000 kroner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her