Dan­ske soci­al­de­mo­kra­ter i Euro­pa-Par­la­men­tet beta­ler hund­redt­u­sind­vis af EU-kro­ner til Soci­al­de­mo­kra­ti­et for at skri­ve om Socialdemokratiet

Soci­al­de­mo­kra­ti­et sæl­ger annon­cer i deres par­ti­blad til en noget usæd­van­lig køber. Par­tiets egne med­lem­mer køber sig nem­lig til omta­le med EU-mid­ler. Det er par­tiets tre euro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­re, der bru­ger hund­redt­u­sind­vis af par­ti-kro­ner fra EU til at købe annon­ce­plads i bla­det Soci­al­de­mo­kra­ten. Andre, som bli­ver omtalt redak­tio­nelt i bla­det, får omta­len gra­tis. Det viser over­sig­ter over par­ti­grup­per­ne i EU’s udgif­ter. Annon­ce­kø­be­ne er sket kon­se­kvent gen­nem en årræk­ke. Mens soci­al­de­mo­kra­ter­ne i EU må til lom­mer­ne og beta­le deres eget par­ti hund­re­de­tu­sin­de­vis af kro­ner for omta­le i deres eget med­lems­blad, tryk­ker de andre dan­ske par­ti­er omta­le og nyhe­der om deres euro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­re kvit og frit. Ale­ne 12 sider i med­lems­bla­det fra decem­ber 2019 koste­de par­ti­grup­pen S&D (Soci­a­lists & Demo­crats), som er den grup­pe, Soci­al­de­mo­kra­ti­et i EU er en del af, mere end 220.000 kroner. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.