Dan­ske Yaqoub Ali hjer­ne­va­ske­de unge til radi­kal isla­mis­me: Nu stil­ler en mor ham til ansvar for sin søns død

Abu Ubay­di­l­lah ønske­de at dø som mar­tyr. Han hade­de van­tro, alle dem, der ikke tro­e­de på islam, og var klar til at gå i krig, dræ­be og miste livet for en isla­misk stat. Abu Ubay­di­l­lah er ikke død. Alli­ge­vel eksi­ste­rer han ikke læn­ge­re. I dag har man­den nem­lig skif­tet navn til Yaqoub Ali og angi­ve­ligt vendt det radi­ka­le isla­mi­sti­ske mil­jø ryg­gen. Nu står han frem i Fri­heds­bre­vets podcast­se­rie En jiha­dist bli­ver til og for­tæl­ler, hvor­dan han som ung gled fra et kri­mi­nelt mil­jø i Fre­de­riks­sund over i den ekstre­mi­sti­ske grup­pe­ring Kal­det til Islam. Her udgjor­de han iføl­ge eks­per­ter en leden­de figur, der radi­ka­li­se­re­de unge dan­ske­re og trak dem ind i en fun­da­men­ta­li­stisk tro og livsførelse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.