Dan­sker bla­ck­li­stet af Ukrai­ne: Har prom­ove­ret “rus­si­ske fortællinger”

Som den før­ste dan­sker er histo­ri­ker og tid­li­ge­re kor­re­spon­dent i Rusland Jens Jør­gen Niel­sen ble­vet pla­ce­ret på en nyligt offent­lig­gjort ukrainsk sort­lis­te over per­so­ner, der prom­ove­rer “rus­si­ske for­tæl­lin­ger”. Dan­ske­ren er kom­met på listen, der inde­hol­der en ræk­ke pro­mi­nen­te nav­ne og er lavet af det ukrain­ske Cen­ter for Bekæm­pel­se af Dis­in­for­ma­tion, som hører under det Natio­na­le Sik­ker­heds- og For­svars­råd i Ukrai­ne. Fri­heds­bre­vet har talt med Jens Jør­gen Niel­sen, der selv peger på sin del­ta­gel­se i et onli­ne-sym­po­si­um ved Schil­ler Insti­tut­tet som væren­de den pri­mæ­re årsag til, at hans navn er ble­vet ned­fæl­det på den ukrain­ske liste. Her pege­de han blandt andet på, at en NATO-ind­lem­mel­se af Ukrai­ne kun­ne føre til øget aggres­sion fra rus­sisk side. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her