Dansk­støt­tet orga­ni­sa­tion afvi­ste jour­na­list efter kom­mu­ni­ka­tion med Taliban

Adskil­li­ge afg­han­ske jour­na­li­ster for­tæl­ler til Fri­heds­bre­vet, at de er tru­et af Tali­ban – og at de alli­ge­vel ikke kan få hjælp af den dan­ske orga­ni­sa­tion Inter­na­tio­nal Media Sup­port (IMS) og deres loka­le sam­ar­bejds­part­ner. En opsigtsvæk­ken­de kri­tik, efter­som IMS sid­ste år modt­og 46 mil­li­o­ner fra den dan­ske stat til at støt­te udsat­te jour­na­li­ster i ver­dens brænd­punk­ter, og at mid­ler kana­li­se­res vide­re til den afg­han­ske orga­ni­sa­tion Afg­han Jour­na­lists Safe­ty Com­mit­tee (AJSC). Sene­st blev jour­na­li­sten Abdul Raziq Ham­dards anmod­ning om beskyt­tel­se afvist. Kil­der rundt om for­tæl­ler, at han for­in­den blev udsat for kid­nap­ning og over­fald, og at Abdul Raziq Ham­dard siden er ble­vet sår­et i en bom­be­eks­plo­sion. De to orga­ni­sa­tio­ner kal­der dog for­lø­bet isce­ne­sat og frem­hæ­ver Tali­ban som en af kil­der­ne bag dén udlægning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her