DBU’s “pro­test-trø­jer” skul­le hjæl­pe migran­t­ar­bej­der­ne i Qatar: Pen­ge­ne sam­ler sta­dig støv på en bank­kon­to i Schweiz

I for­å­ret 2021 ind­sam­le­de DBU 28.189 kro­ner i for­bin­del­se med sal­get af 11 fod­bold­trø­jer, som de dan­ske lands­holds­spil­le­re i fod­bold hav­de haft på inden en kamp mod Mol­d­ova. På trø­jer­ne stod der Foot­ball sup­ports chan­ge, og lige præ­cis for­an­dring var også for­må­let med ind­sam­lin­gen. Alle pen­ge­ne blev nem­lig sendt vide­re i syste­met til at etab­le­re et cen­ter for migran­t­ar­bej­de­re i Qatar. Men her, over et år sene­re, er migran­t­ar­bej­der­cen­te­ret i Qatar sta­dig et fata­mor­ga­na for de hårdt prø­ve­de og under­be­tal­te arbej­de­re i VM-vært­slan­det, der sta­dig ikke har et sted at gå hen, hvis de er ble­vet dår­ligt behand­let eller vil søge råd­giv­ning om deres ret­tig­he­der. Pen­ge­ne er nem­lig stran­det på en bank­kon­to i Schweiz, for­di sty­ret i Qatar sta­dig ikke har til­ladt migrantcenteret. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her