De fær­re­ste vil få gavn af Heu­ni­ck­es nye cor­o­na­pil­ler, anslår eksperter

Hvis alt går efter pla­nen, vil Dan­mark efter som­mer­fe­ri­en have et nyt red­skab klar i cor­o­na-værk­tøjskas­sen i det til­fæl­de, at epi­de­mi­en blus­ser op igen til efter­å­ret. En ny tab­let ved navn Pax­lovid, som kan fore­byg­ge svæ­re cor­o­na-syg­doms­for­løb, ind­læg­gel­ser og død, er nem­lig på vej til lan­det. Iføl­ge sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke (S) er det et “vig­tigt ekstra skjold”, der om få uger bli­ver til­gæn­ge­ligt for dan­sker­ne. Præ­cis hvad vi kan ven­te os af det­te ekstra skjold, er dog uvist. Hos Sund­heds­sty­rel­sen ønsker man ikke at spå om, hvor man­ge ind­læg­gel­ser og døds­fald de nye cor­o­na-tab­let­ter for­ven­tes at forhindre. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her