De fær­re­ste vil få gavn af Heu­ni­ck­es nye cor­o­na­pil­ler, anslår eksperter

Hvis alt går efter pla­nen, vil Dan­mark efter som­mer­fe­ri­en have et nyt red­skab klar i cor­o­na-værk­tøjskas­sen i det til­fæl­de, at epi­de­mi­en blus­ser op igen til efter­å­ret. En ny tab­let ved navn Pax­lovid, som kan fore­byg­ge svæ­re cor­o­na-syg­doms­for­løb, ind­læg­gel­ser og død, er nem­lig på vej til lan­det. Iføl­ge sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke (S) er det et “vig­tigt ekstra skjold”, der om få uger bli­ver til­gæn­ge­ligt for dan­sker­ne. Præ­cis hvad vi kan ven­te os af det­te ekstra skjold, er dog uvist. Hos Sund­heds­sty­rel­sen ønsker man ikke at spå om, hvor man­ge ind­læg­gel­ser og døds­fald de nye cor­o­na-tab­let­ter for­ven­tes at forhindre. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.