De island­ske saga­er er nøg­len til for­stå­el­se af Afghanistan

Hvis man vil for­stå, hvad der sker i Afg­ha­ni­stan, er de island­ske saga­er iføl­ge Ana­tol Lie­ven et godt sted at begyn­de. De nor­di­ske kon­gers bruta­li­tet og til­ba­ge­ven­den­de besvær med at sik­re slæg­ter­nes loy­a­li­tet og byg­ge sta­ter har været den gen­nem­gå­en­de udfor­dring i Afg­ha­ni­stans histo­rie de sene­ste 100 år. Alle for­søg på at byg­ge en moder­ne stat er slå­et fejl, og det er nøg­len til for­stå­el­se af den afg­han­ske tra­ge­die. Stats­byg­ning er en uhørt brutal affæ­re, og det er ekstremt dyrt at opbyg­ge en admi­ni­stra­tion, der både kan beskyt­te bor­ger­ne, sik­re deres loy­a­li­tet og sør­ge for basa­le ydel­ser. ”Det er rig­tigt, at det i sid­ste ende lyk­ke­des de nor­di­ske kon­ger at byg­ge sta­ter, men de meto­der, de brug­te, vil­le ikke have gjort dem popu­læ­re hos hver­ken Human Rights Watch eller Amne­sty Inter­na­tio­nal,” note­rer Lie­ven tørt… 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her