Den ame­ri­kan­ske drøm er død

Kan man sta­dig elske Ame­ri­ka? ”Sva­ret på det spørgs­mål må vel bli­ve et enty­digt nej. Det­te land lader sig ikke læn­ge­re elske,” fast­slår Ham­mer. ”Vir­ke­lig­he­den er for længst brudt igen­nem og har øde­lagt de man­ge skøn­ma­len­de ame­ri­kan­ske histo­ri­er. Til­ba­ge står en ska­det, selv­de­struk­tiv og ofte for­hadt nation,” til­fø­jer han. Hår­de ord om et land, Ham­mer har viet næsten lige så meget af sit liv som hjem­lan­det Norge. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her