Den ame­ri­kan­ske drøm er død

Kan man sta­dig elske Ame­ri­ka? ”Sva­ret på det spørgs­mål må vel bli­ve et enty­digt nej. Det­te land lader sig ikke læn­ge­re elske,” fast­slår Ham­mer. ”Vir­ke­lig­he­den er for længst brudt igen­nem og har øde­lagt de man­ge skøn­ma­len­de ame­ri­kan­ske histo­ri­er. Til­ba­ge står en ska­det, selv­de­struk­tiv og ofte for­hadt nation,” til­fø­jer han. Hår­de ord om et land, Ham­mer har viet næsten lige så meget af sit liv som hjem­lan­det Norge. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.