Opråb fra viden­skabs­hi­sto­ri­ker: Det glo­ba­le infor­ma­tions­mil­jø er forurenet

Den 5. juni fejrer dan­sker­ne Grund­loven fra 1849, men iføl­ge den ame­ri­kan­ske for­fat­ter Jonat­han Rauch fin­des der også en uskre­ven grund­lov, som er lige så vig­tig for et vel­fun­ge­ren­de demo­kra­ti. Den­ne uskrev­ne grund­lov udgør fun­da­men­tet for, hvad vi aner­ken­der som viden, og hvor­dan vi defi­ne­rer ram­mer­ne for den offent­li­ge debat … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.