Den far­li­ge nult­o­le­ran­ce og hadets logik


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Illu­stra­tion: Malt­he Emil Kibsgaard

Kære læser

Da jeg til den­ne uges Fri Tænk­ning tal­te med filo­sof og had­for­sker Tho­mas Brud­holm, spurg­te jeg på et tids­punkt, om han selv hav­de prø­vet at hade. Først blev der stil­le. Brud­holm tøve­de, men fort­sat­te så, som om han vil­le vin­de tid: ”Det er et godt spørgsmål.”

Der­på for­kla­re­de han, at han stil­ler sam­me spørgs­mål til sine stu­de­ren­de, når han under­vi­ser i hadets ana­to­mi på Køben­havns Uni­ver­si­tet, men at de ikke behø­ver at sva­re på det, mens andre lyt­ter med.

”Vre­de ken­der vi jo alle,” kon­sta­te­rer Brudholm.

”Men had…”

Igen fyl­der tavs­he­den luf­ten, men så kom­mer det: ”Jeg tror nok, at jeg har ople­vet det én gang.”

Tho­mas Brud­holm for­tæl­ler om en tur for tyve år siden til nazi­ster­nes udryd­del­ses­lej­re Aus­chwitz-Bir­ke­nau, Sobi­bór, Tre­blinka og Maj­da­nek – alle belig­gen­de i det nuvæ­ren­de Polen.

”Jeg hav­de lige fået mit før­ste barn, og da vi på muse­et i Aus­chwitz kom for­bi en mon­tre med babytøj, slog det klik,” siger han. 

”Jeg føl­te et intenst rase­ri, og tårer­ne tril­le­de. Jeg tror, at jeg i det øje­blik hade­de dem, der hav­de gjort det, og jeg hade­de, at dét var sket. Måske var det dér, i hadets bevæ­gel­se af sin­det, at jeg fat­te­de, hvil­ken ond­skab mas­seud­ryd­del­sen var,” til­fø­jer han.

Iføl­ge Brud­holm er det let­te­re at hade begre­ber og vil­kår end men­ne­sker, som når for­fat­te­ren Frank Jæger i et digt prok­la­me­re­de: ”Grøn, hvor jeg hader dig, grøn/Før du fal­mer til gul.” Filo­sof­fen Karl Pop­per lag­de ikke skjul på, at han hade­de vold, og hans krist­ne mid­delal­der­kol­le­ga Tho­mas Aqui­nas kald­te det en dyd at hade det onde, så læn­ge det ikke slog over i had til mennesker.

I vor tid er der en udbredt opfat­tel­se af, at had er et abso­lut onde, der skal bekæm­pes og udryd­des. Og hvis det lyk­kes, vil alt bli­ve godt. Fre­den vil sæn­ke sig over land og by, og vi vil alle leve lyk­ke­ligt til vores dages ende. Vores sam­fund er besat af had i en sådan grad, at vi lige­frem har fun­det på en ny slags for­bry­del­se, når det gæl­der fysi­ske og ver­ba­le over­greb på udvalg­te min­dre­tal: had­for­bry­del­se og had­ta­le, mens der ikke er noget, der hed­der en mis­un­del­ses­for­bry­del­se eller en ger­rig­heds­for­bry­del­se, selv­om mis­un­del­se og ger­rig­hed ran­ge­rer blandt de syv dødssynder.

Selv Donald Trump kald­te som USA’s præ­si­dent til kamp mod had som en påstå­et moti­va­tion for mas­se­sky­de­ri­er i Amerika.

”Had har ingen plads i Ame­ri­ka. Had for­dre­jer bevidst­he­den, hær­ger hjer­tet og for­tæ­rer sjæ­len,” sag­de Trump efter mas­se­sky­de­ri­er i Texas og Ohio i 2019, som om det var en selv­føl­ge, at had var det afgø­ren­de motiv bag ugerningen.

Trump-cita­tet stam­mer fra et essay af Tho­mas Brud­holm med tit­len What Is Hate?

Tho­mas Brud­holm er en inter­na­tio­nalt aner­kendt for­sker i vre­de og had, og han har net­op mod­ta­get næsten seks mil­li­o­ner kro­ner af Velux­fon­den til et forsk­nings­pro­jekt, der i sam­ar­bej­de med Offer­rå­d­giv­nin­gen, Dansk Kvin­de­sam­funds Kri­se­cen­tre og Reha­bi­li­te­rings­kli­nik­ken på Dansk Insti­tut mod Tor­tur skal øge vores for­stå­el­se af voldsof­res moral­ske følel­ser og eti­ske eftertanker. 

Men hans til­gang til had er ikke den gængse inden for Hate Stu­di­es. Brud­holm mener, at disci­pli­nen bør have plads til fle­re nuan­cer. Hans for­stå­el­se er et resul­tat af årti­ers forsk­ning i de følel­ser, der er på spil i for­so­nings­pro­ces­ser og for­søg på til­gi­vel­se. Brud­holm stu­de­re­de for­so­nings­pro­ces­sen i Syd­afri­ka efter apart­heid. Han har også læst og talt med ofre for fol­ked­rab og Holo­caust og note­re­de en util­freds­hed og nølen med den offent­li­ge begej­string for tilgivelse. 

”Jeg fik lidt efter lidt en for­stå­el­se for den beret­ti­ge­de vre­de og vre­dens moral­ske betyd­ning. Blandt dem, der arbej­der med for­so­ning og til­gi­vel­se, kan der være en til­bø­je­lig­hed til at se vre­den som noget, man hur­tigst muligt bør læg­ge bag sig, ofte for­di den ses som moralsk pro­ble­ma­tisk og pato­lo­gisk,” siger Brudholm.

”Men jo mere man redu­ce­rer vre­dens beret­ti­gel­se, jo mere over­fla­disk bli­ver den til­gi­vel­se, man prom­ove­rer. Den beret­ti­ge­de vre­de er del af en dybe­re og mere genu­in forsoningsproces.”

Det er noget af bag­grun­den for Tho­mas Brud­holms til­gang til stu­di­et af had, som i Dan­mark og andre lan­de er kom­met på den poli­ti­ske dags­or­den som led i bekæm­pel­sen af had­for­bry­del­ser og had­ta­le. Brud­holm brin­ger et filo­so­fisk og ide­hi­sto­risk per­spek­tiv til for­stå­el­sen af had, mens de såkald­te Hate Stu­di­es er domi­ne­ret af en til tider kom­pro­mis­løs akti­vis­me, hvor man stu­de­rer hadet for at bekæm­pe det og ofte har en varm linje til de poli­ti­ke­re, myn­dig­he­der og insti­tu­tio­ner, der har det prak­ti­ske ansvar for at at kom­me det for­doms­drev­ne had til livs. 

I Hate Stu­di­es defi­ne­res had som men­ne­skets til­bø­je­lig­hed og trang til at dæmo­ni­se­re og dehu­ma­ni­se­re andre. Det er en util­stræk­ke­lig defi­ni­tion,” siger Brudholm. 

Han til­fø­jer: ”Det, der inter­es­se­rer for­ske­re i Hate Stu­di­es, er para­doksalt nok slet ikke had i sig selv i dets for­skel­li­ge for­mer og histo­rie. Der er tale om et snæ­vert fokus, der ale­ne ser had som grup­pe-foku­se­ret for­doms­fuld­hed. Som med racis­me, homo­fo­bi og miso­gy­ni. Det er utilstrækkeligt.” 

Det har jeg talt med Tho­mas Brud­holm om. 

Det kor­te af det lange

Der fin­des en lang filo­so­fisk tra­di­tion for at se had som et ekstremt destruk­tivt syn­drom, en syg­dom, der kal­der på filo­so­fisk tera­pi og hel­bre­del­se, og som ikke mindst er til ska­de for den, der hader. 

De sene­ste årti­er har stu­di­et af had imid­ler­tid fået en ny dimen­sion. Insti­tu­tio­ner og poli­ti­ske aktø­rer ser nu bekæm­pel­sen af had – had­for­bry­del­ser og had­ta­le – som en vej til beskyt­tel­se af min­dre­tal. Lang­somt men sik­kert er der sket en glo­ba­li­se­ring af kam­pen mod had. Det er sket via etab­le­ring af Hate Stu­di­es på først ame­ri­kan­ske og bri­ti­ske uni­ver­si­te­ter, og der­fra har det bredt sig, men iføl­ge Tho­mas Brud­holm er prom­ove­ring af kam­pen mod had sket uden nogen dybe­re reflek­sion over, hvad had egent­lig er, og hvad det dæk­ker.  

Der­for er det vigtigt 

Had er ble­vet en følel­se, der karak­te­ri­se­rer vores tid. Alle er eni­ge om at for­døm­me had, og det er suspekt at vise for­stå­el­se for dem, der hader. Med min­dre det er én selv, der hader, eller dem, der mener det sam­me som én selv. Det er rele­vant at for­stå, hvor­for had fyl­der så meget, hvor­dan det er ble­vet sådan, og om vores for­stå­el­se af had er utilstrækkelig.

Et spa­destik dybere

Iføl­ge Brud­holm fin­des der ikke én defi­ni­tion af had. Der er sna­re­re tale om en slags fami­lie­træ af hold­nin­ger og følel­ser. Iføl­ge hans egen defi­ni­tion inde­bæ­rer hadet et ønske om at eli­mi­ne­re det for­had­te. Man vil fjer­ne eller udryd­de det, man ser som ond­skab. Brud­holms defi­ni­tion er inspi­re­ret af den dan­ske 1800-tals-filo­sof F.C. Sib­bern. Iføl­ge Brud­holm kan hadet lige­som kær­lig­he­den både erfa­res som en momen­tan følel­se og eksi­ste­re som en dybe­re­lig­gen­de hold­ning eller dis­po­si­tion; man kan gri­bes af had, og man kan nære had.

Han til­fø­jer, at det er skævt og vild­le­den­de at over­fø­re for­stå­el­ses­ram­men fra Hate Stu­di­es, hvor der er fokus på for­dom­me og ube­ret­ti­get anti­pa­ti, til ofre for etnisk udrens­ning, krigs­for­bry­del­ser og mas­se­mord, som også føler had.

”Fore­stil dig en situ­a­tion, hvor nog­le men­ne­sker er slup­pet ud af en lejr, hvor de har været ofre for tor­tur og bli­ver kon­fron­te­ret med en af deres bød­ler, efter at der er ble­vet fred. De over­le­ven­de kæm­per med deres had. De kan have et ønske om at dræ­be ved­kom­men­de, og der­for hol­der de sig væk, eller de kan møde op og lyt­te til ved­kom­men­des und­skyld­nin­ger eller se bød­len i øjne­ne. De kan hånd­te­re hadet på man­ge måder,” siger Brudholm.

Der­for, til­fø­jer han, er det vig­tigt ikke at redu­ce­re alt had til irra­tio­nel­le og umoral­ske fobi­er og ismer.

”Der kan være situ­a­tio­ner, hvor det er legi­timt at føle had, hvor man ikke kan redu­ce­re det til en for­dom eller en psy­ko­lo­gisk pro­jek­tion. Det er her, at jeg sav­ner nuan­ce­ret forsk­ning og blik for hadets fæno­meno­lo­gi, hadets for­skel­li­ge for­mer og far­ver,” påpe­ger Brudholm. 

”Hadet som noget ude­luk­ken­de pato­lo­gisk, stupidt, raci­stisk og far­ligt kan ikke være et para­dig­me for alt had. Tag for­fat­te­ren Pri­mo Levi, som over­le­ve­de Aus­chwitz. Han var oplys­nings­ra­tio­na­list, men skrev også et digt til Adolf Eich­mann, en af arki­tek­ter­ne bag Holo­caust, hvor Levi ønske­de Eich­mann fem mil­li­o­ner søvn­lø­se næt­ter, og at han hver ene­ste nat måt­te bli­ve hjem­søgt af de lidel­ser, han hav­de påført sine ofre. Pri­mo Levi beskrev også hadet i posi­ti­ve ven­din­ger som en driv­kraft bag en opstand i Birkenau.” 

Læg mær­ke til

Det er, anfø­rer Brud­holm, vig­tigt at skel­ne mel­lem had og vre­de. At vre­des over en erfa­ret uret er for­e­ne­ligt med respekt for den, man er vred på. Man kan kom­mu­ni­ke­re, und­skyl­de og til­gi­ve, mens hadet ofte er kate­go­risk i sit ønske om eli­mi­ne­ring. Her er der som regel ikke mere at tale om, debat­ten er slut. Der­for er det svært at hade og være tole­rant på en gang. I den for­bin­del­se er nult­o­le­ran­ce et begreb, vi skal være var­som­me med, siger Brud­holm. Det er snub­len­de tæt på at inde­bæ­re et krav om udryd­del­se eller udstø­de­l­se. I hadet er man nultolerant. 

”Det er en far­lig logik, som let kom­mer til at dri­ve akti­vis­me i kræn­kel­ses­de­bat­ten med krav om fyring, fjer­nel­se og can­cel cul­tu­re. Så i ste­det for at for­sø­ge at rum­me, hånd­te­re og tåle at være i en kon­flikt, så skal anstøds­ste­nen bare fjer­nes. I vir­ke­lig­he­den er der her tale om hadets logik. Det vil man­ge ikke bry­de sig om at høre, men det kun­ne være sundt, for­di den slags akti­vis­me bli­ver prom­ove­ret som en kamp mod had. Det bli­ver legi­ti­me­ret som en reak­tion på had, men bærer selv præg af hadets logik. Det er helt fint at pro­teste­re og være vred, men jeg synes, at man skal være for­sig­tig med at gri­be til hadets logik.” 

En detal­je

Den­ne begrebs­mæs­si­ge derou­te bun­der i en mis­for­stå­el­se af, hvad tole­ran­ce bety­der. Man­ge mener, at de kun skal være tole­ran­te over for det, de kan lide, og at der der­for skal være nul-tole­ran­ce over for det, man ikke bry­der sig om. Tole­ran­ce giver imid­ler­tid kun mening, hvis det omfat­ter det, man har en aver­sion imod, påpe­ger Brudholm. 

Per­spek­tiv

I for­læn­gel­se af debat­ten om det had, ofre­ne for et mas­se­mord kan føle, fin­der Brud­holm det rele­vant at spør­ge, om den, der hader, kan gøre det på et moralsk beret­ti­get grundlag.

”Hvis man læser de over­le­ven­des lit­te­ra­tur, fin­der man men­ne­sker, der hader, og som sam­ti­dig har deres etik i orden. Hadet er på spil sam­men med andre følel­ser. Jeg mener alt­så, at man bør kun­ne tale om ‘den gode hader’. Det næste skridt, som jeg end­nu ikke er parat til at tage, inde­bæ­rer en accept af det moral­ske had, alt­så at hadet i sig selv er moralsk, og ikke bare den, der hader.”

Iføl­ge Brud­holm rej­ser det to pro­ble­mer etisk set. For det før­ste: Inde­bæ­rer hadet, at man gør sig fær­dig med den anden og fry­ser ved­kom­men­de fast i et bil­le­de base­ret på enkel­te ger­nin­ger? Og for det andet: Moti­ve­rer hadet ikke bare til udstø­de­l­se, men til drab? Hvis det gør det, vil det være et etisk problem. 

Bag­grund

I den offent­li­ge debat er det en udbredt anta­gel­se, at der er en umid­del­bar for­bin­del­se mel­lem had og mas­se­mord. Iføl­ge Brud­holm er det til gen­gæld inden for fol­ked­rabs­forsk­nin­gen mere kon­tro­ver­si­elt at påstå, at had er en cen­tral eller afgø­ren­de driv­kraft bag massemordet. 

Brud­holm mener, at det er udtryk for en kede­lig pole­mik inden for forsk­nin­gen, hvor man på den ene side siger, at det var had og had ale­ne, der led­te til Aus­chwitz, og på den anden for­sø­ger at mar­gi­na­li­se­re hadet som årsagsforklaring.

Især den polsk­fød­te socio­log Zyg­munt Bau­man adva­re­de mod at for­kla­re mas­se­mord med hen­vis­ning til had. Han var ban­ge for, at mas­se­mor­det blev redu­ce­ret til et resul­tat af pri­mi­ti­ve følel­ser og instink­ter med rod i en fjern for­tid, når der iføl­ge hans opfat­tel­se var tale om et yderst moder­ne fæno­men. En opblus­sen af følel­ser kan måske for­kla­re en pogrom i en lands­by, men det kan ikke for­kla­re et mas­se­mord, der er sat i system og ekse­kve­res industrielt.

Iføl­ge Brud­holm er det mest pro­duk­tivt at ope­re­re med man­ge for­skel­li­ge årsags­for­kla­rin­ger og ikke en eller to. 

”Jeg er enig med Bau­man i, at det ikke giver mening at tale om, at den enkel­te bureau­krat, ger­nings­mand eller leder var dre­vet af had, da de begik mas­se­mord. Det er en håb­løs for­kla­ring. Men hvis man ser på Hit­lers og Him­m­lers taler, så foku­se­rer de på Ver­ni­ch­tung, udryd­del­se, alt­så ønsket om eli­mi­ne­re. I så fald kan man tale om en hadets logik, og så kan man dis­ku­te­re, om det sam­men med andre fak­to­rer og for­hold kan for­kla­re noget.”

Tho­mas Brudholm