Den kvin­defjend­ske ekstremisme

For et år siden over­tog Tali­ban mag­ten i Afg­ha­ni­stan, efter USA hav­de truk­ket de sid­ste trop­per ud af lan­det. Med mag­tover­ta­gel­sen blev kvin­der og pigers ret­tig­he­der ind­skræn­ket, for eksem­pel er pige­sko­ler fra 7.–12. klas­se ble­vet luk­ket, og kvin­der er ble­vet pålagt at være fuldt til­dæk­ke­de, når de bevæ­ger sig i offent­li­ge rum. Det under­tryk­ken­de kvin­de­syn og den ind­skræn­ke­de livs­fø­rel­se har ramt mil­li­o­ner af kvin­der i Afg­ha­ni­stan. Den er et eksem­pel på den jiha­di­sti­ske ekstre­mis­mes for­søg på at kon­trol­le­re kvin­der og deres krop­pe. Det under­tryk­ken­de kvin­de­syn ken­de­teg­ner også andre ekstre­mi­sti­ske grup­pe­rin­ger, som er udbred­te i Vesten – det gæl­der sær­ligt høj­re­ek­stre­me grup­per og de såkald­te incel-mil­jø­er på net­tet, som er cen­tre­ret omkring et had til kvin­der. Selv­om dis­se for­mer for ekstre­mis­me adskil­ler sig væsent­ligt fra hin­an­den, er der alt­så vis­se fæl­les­træk, hvad angår deres kvin­de­syn, som langt hen ad vej­en er kvin­de­un­der­tryk­ken­de – end­da ofte direk­te miso­gy­ne. I den­ne uges Fri Jihad zoo­mer jeg ind på det syn på kvin­der, som karak­te­ri­se­rer for­skel­li­ge for­mer for ekstremisme. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her