Den marok­kan­ske bøl­ge­bry­der og Lars Ulri­chs trommestikker

Vel­kom­men til Fri Sparks sto­re VM-eva­lu­e­ring. Kas­per Hjul­mand gik på tv og for­kla­re­de sig. Fri Spark har for­mu­le­ret de spørgs­mål, land­stræ­ne­ren også bur­de være ble­vet stil­let. Hvil­ken spil­ler har leve­ret VM’s stør­ste gen­nem­brud? Og hvil­ken spil­le­mæs­sig trend er fal­det træ­ner­ne i øjne­ne? Blandt andre Tho­mas Frank leve­rer sva­re­ne. Kan meta­for­en om Kyli­an Mbap­pés hur­ti­ge fød­der som Lars Ulri­chs trom­mestik­ker noget? Fri Spark kig­ger ind i de dan­ske kommentatorbokse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.