Den marok­kan­ske bøl­ge­bry­der og Lars Ulri­chs trommestikker

Vel­kom­men til Fri Sparks sto­re VM-eva­lu­e­ring. Kas­per Hjul­mand gik på tv og for­kla­re­de sig. Fri Spark har for­mu­le­ret de spørgs­mål, land­stræ­ne­ren også bur­de være ble­vet stil­let. Hvil­ken spil­ler har leve­ret VM’s stør­ste gen­nem­brud? Og hvil­ken spil­le­mæs­sig trend er fal­det træ­ner­ne i øjne­ne? Blandt andre Tho­mas Frank leve­rer sva­re­ne. Kan meta­for­en om Kyli­an Mbap­pés hur­ti­ge fød­der som Lars Ulri­chs trom­mestik­ker noget? Fri Spark kig­ger ind i de dan­ske kommentatorbokse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her