Den marok­kan­ske forbindelse


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

En 32-årig dan­sker, som i den bre­de offent­lig­hed er kom­plet ukendt, ind­ta­ger hoved­rol­len i en sag om inter­na­tio­nal has­hhan­del og et brutalt drab på Nør­re­bro, der invol­ve­re­de en svensk leje­mor­der. Man­den har rød­der i Nord­s­jæl­land, bli­ver kaldt “Græke­ren” og beteg­nes som leder af det såkald­te Casablanca-netværk. 

Tors­dag den 20. juni blev han iføl­ge loka­le medi­er anholdt i Marok­ko på bag­grund af en inter­na­tio­nal efter­lys­ning. På anhol­del­ses­tids­punk­tet benyt­te­de han angi­ve­ligt et for­fal­sket tysk pas. I pas­set sad et foto af dan­ske­ren, mens nav­net til­hør­te en anden. 

Men hvem er Græke­ren, og hvad er det for en orga­ni­sa­tion, han angi­ve­ligt står i spid­sen for? Det spørgs­mål har jeg stil­let jour­na­list og vært på DR-podca­sten Lys­sky, Dan Bjer­re­gaard, som i fle­re år har arbej­det på at fin­de svar. 

Skel­sæt­ten­de øjeblik

“Græke­ren har en inter­es­sant for­hi­sto­rie. Han var i en kort over­gang en del af Hells Angels’ støt­te­grup­pe AK81 og blev mistænkt for at stå bag et sky­de­ri i Næst­ved. Det fandt sted for­an en tato­vør­bu­tik i 2018. Ryg­tet gik på, at sku­depi­so­den var rela­te­ret til en såkaldt rul­le­for­ret­ning af en narko­te­le­fon (en mobil med num­re på købe­re af stof­fer, som i det kri­mi­nel­le mil­jø repræ­sen­te­rer en høj vær­di, red.),” siger Dan Bjer­re­gaard og for­kla­rer, at sky­de­ri­et i hans optik bli­ver et skel­sæt­ten­de øjeblik. 

“Efter sky­de­ri­et flyg­ter Græke­ren ud af lan­det. Flug­ten ender i Marok­ko, hvor han etab­le­rer Casablanca-netværket.” 

Her er der tale om en bedrift, for det er de fær­re­ste, der uden vide­re vil­le kun­ne etab­le­re sig i Marok­ko og begå sig i lan­dets lys­sky kredse. 

“Det vid­ner om, at Græke­ren har nog­le for­bin­del­ser i den kri­mi­nel­le under­ver­den og ikke mindst, at han kan spil­le spil­let. Der er mas­ser af uskrev­ne reg­ler og kul­tu­rel­le skik­ke – ikke bare i Marok­ko, men også i under­ver­de­nen. Lan­det er sam­lings­sted for has­h­gangste­re fra hele ver­den, og man kan nemt få ører­ne i maski­nen. Det kræ­ver nog­le evner,” vur­de­rer Dan Bjerregaard. 

casa_net.jpg

Med­lem­mer­ne af Casablan­ca-net­vær­ket blev før bru­gen af nav­net omtalt som “spø­gel­ser­ne”. Lede­ren, Græke­ren, for­lod Dan­mark efter en sku­depi­so­de i Næst­ved i 2018. Offe­ret var angi­ve­ligt en mand med for­bin­del­ser til den davæ­ren­de rock­er­klub Satu­da­rah. (Pri­vat­fo­to)

For­ret­nin­gen kræ­ver voldskapital

Også net­vær­ket er en inter­es­sant stør­rel­se, for det pla­ce­rer sig ikke på den ska­la, hvor­på vi nor­malt pla­ce­rer rock­er­klub­ber og gade­ban­der. Per­son­kred­sen går ikke med hæt­te­trø­jer med logo, de kører ikke på motor­cyk­ler iført ryg­mær­ker, og de slår sig ikke op på at spre­de skræk og ræd­sel i vel­af­græn­se­de loka­l­om­rå­der. Det er kort sagt noget andet. 

“Græke­ren kan i dag bed­re beteg­nes som en for­ret­nings­mand, og hans for­ret­ning kræ­ver en volds­ka­pi­tal, der gør, at net­vær­ket nog­le gan­ge træ­der ind på den kri­mi­nel­le sce­ne,” siger Dan Bjerregaard. 

Det er på den bag­grund, vur­de­rer Dan Bjer­re­gaard, at net­vær­kets navn plud­se­lig figu­re­rer i for­bin­del­se med eksem­pel­vis drabs­sa­ger. Han peger på et drab begå­et på Nør­re­bro den 2. decem­ber 2021. Her blev en 27-årig mand med til­knyt­ning til gade­ban­den NNV midt i myl­dre­ti­den lik­vi­de­ret ved caféen Kaf­fe­hu­set, der var kendt som til­hørs­sted for grupperingen. 

To gan­ge livstid

Alle­re­de 20 minut­ter efter blev den 23-åri­ge sven­ske stats­bor­ger Yous­sef Bahram anholdt. Han viste sig at have for­bin­del­ser til det kri­mi­nel­le net­værk Söder­kul­la og hav­de på anhol­del­ses­tids­punk­tet 24 krudt­par­tik­ler i ansig­tet. En pistol blev i sam­me for­bin­del­se fun­det gemt i noget buskads. I alt fem mænd end­te med at bli­ve til­talt i sagen, der blev ført i Køben­havns Byret sid­ste sommer. 

Tre for­kla­re­de tem­me­lig opsigtsvæk­ken­de, at de tro­e­de, at de delt­og i for­be­re­del­sen af en has­h­for­ret­ning og blev fri­fun­det. Yous­sef Bahram og den 21-åri­ge San­dal Riaz Ahmad blev idømt fængsel på liv­s­tid for drabet. 

“Dra­bet var for­ud­be­stilt, og det blev begå­et af en leje­mor­der, der kom her­til ale­ne for at udfø­re det,” sag­de ankla­ge­ren i sit afslut­ten­de indlæg. 

Byret­ten aner­kend­te ankla­ge­rens påstand og lag­de såle­des til grund, at dra­bet blev udført efter instruks. Det fin­der Dan Bjer­re­gaard rele­vant i for­hold til sin karak­te­ri­stik af både Græke­ren og Casablan­ca-net­vær­ket som orga­ni­sa­tion, for det vid­ner om den måde, hvor­på man udli­ci­te­rer opga­ver til per­so­ner uden for net­vær­kets rækker. 

“Der bli­ver brugt hånd­lan­ge­re udenom til logi­stik. Det var rela­tivt almin­de­li­ge dan­ske dren­ge, der tro­e­de, at de var en del af en has­ho­pe­ra­tion. De ane­de ikke, at der skul­le udfø­res et drab,” siger han. 

Bekræf­ter efterlysning

Efter anhol­del­sen af Græke­ren er det iføl­ge de marok­kan­ske medi­ers dæk­ning af sagen Inter­pols afde­ling i Rabat, der har opga­ven med at ori­en­te­re dansk poli­ti om udvik­lin­gen. Iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger har dansk poli­ti imid­ler­tid end­nu til­go­de at få be- eller afkræf­tet, om den anhold­te i Marok­ko er iden­tisk med Grækeren. 

Hos Køben­havns Poli­ti ønsker lede­ren af ban­de­en­he­den, Knud Hvass, på nuvæ­ren­de tids­punkt ikke at udta­le sig om sagen. 

“Jeg har ingen kom­men­ta­rer lige nu,” siger han, men bekræf­ter, at der har været “en inter­na­tio­nal efter­lys­ning af en 32-årig mand”. 

Det er efter redak­tio­nens dead­li­ne bekræf­tet, at den anhold­te i Marok­ko er iden­tisk med Grækeren. 

Send som altid ger­ne tips, spørgs­mål eller kom­men­ta­rer til: norton@frihedsbrevet.dk.