Den mest udbred­te menneskerettighedskrænkelse

Jeg er på ferie i den­ne uge, men jeg synes ikke, at du skal sny­des for Fri Tænk­ning, så jeg har været en tur i arki­vet, hvor jeg har fun­det et to år gam­melt inter­view med den ame­ri­kan­ske evo­lu­tions­psy­ko­log David Buss, som sæt­ter debat­ten om seksu­el­le kræn­kel­ser og over­greb ind i en bre­de­re histo­risk sam­men­hæng. Her får du inter­viewet i en frisk redi­ge­ret udgave. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her