Den pri­mi­ti­ve og tåkrum­men­de Kim Larsen

Det er for­vir­ren­de at opda­ge, at de gan­ske få vær­ker af en kunst­ner, som man egent­lig bry­der sig om, og hvor­på hele ens følel­ses­mæs­si­ge inve­ste­ring i og kva­li­tets­vur­de­ring af den­ne kunst­ner hvi­ler, ikke er ori­gi­na­le, men for­tolk­nin­ger af noget andet og meget bedre … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.