Den sid­ste olie til Putin

Kli­ma­for­an­drin­ger og over­gan­gen til brug af andre ener­gikil­der end især olie og kul vil påvir­ke magt­for­hold og vel­stand rundt omkring i ver­den. Nog­le lan­de vil kom­me stær­ke­re ud af omstil­lin­gen, andre vil bli­ve svæk­ket. Net­op den pro­ces er udgangs­punkt for Tha­ne Gust­af­sons nye bog om kli­ma­for­an­drin­ger­nes betyd­ning for Rusland, Kli­mat: Rus­sia in the Age of Cli­ma­te Chan­ge. Som nogen måske alle­re­de har reg­net ud, så hed­der kli­ma på rus­sisk kli­mat. Gust­af­son er eks­pert i rus­sisk ener­gipo­li­tik og pro­fes­sor ved Geor­ge­town Uni­ver­si­ty i Was­hin­g­ton D.C. Han er for­fat­ter til fle­re bøger om sov­je­tisk og rus­sisk øko­no­mi og for­skel­li­ge dele af ener­gi­sek­to­ren. I den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Gust­af­son om, hvor­dan Rusland vil bli­ve påvir­ket af kli­ma­for­an­drin­ger og over­gan­gen til ved­va­ren­de energi. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her