Den sner­ren­de tysker og andre frie fald

Den her uges Fri Spark invi­te­rer dig med på en over­flyv­ning over ”I have no ner­ves for you” og lig­ne­de erklæ­rin­ger og hæn­del­ser på ran­den af sam­men­brud­det i det inter­na­tio­na­le fod­bold­land­skab. Spørgs­må­let er, om der er håb at hen­te i den mate­ma­ti­ske beskri­vel­se af bevæ­gel­se uaf­hæn­gigt af bevæ­gel­sens årsag, også kendt som kine­ma­tik, i Finan­ci­al Fair Play og/eller i et nye­tab­le­ret mul­ti­tro-bede­rum. Det ene­ste, der synes bare nogen­lun­de sik­kert, er, at San Mari­no taber, og at TV 2 har hyret Nick­las Bendt­ner til at udlæg­ge teksten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her