Der er grund til at græ­de for Argentina

Argen­ti­na er et eksem­pel til skræk og advar­sel på, hvor galt det kan gå, hvis man fører en for­kert øko­no­misk poli­tik. I begyn­del­sen af det 20. århund­re­de var Argen­ti­na ellers et af de rige­ste lan­de i ver­den, men nu lig­ger lan­det num­mer 65 målt på BNP per ind­byg­ger. Det er på trods af, at Argen­ti­na er rig på natur­li­ge res­sour­cer og har en velud­dan­net befolkning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her