Der­for begik fem ame­ri­kan­ske præ­si­den­ter sam­me fejl i deres Ruslands-politik

Siger for­kor­tel­sen OSCE dig noget? Det står for Orga­ni­sa­tio­nen for Sik­ker­hed og Sam­ar­bej­de i Euro­pa. OSCE har sit hoved­sæ­de i Wien og var i den­ne uge vært for et møde mel­lem de 57 med­lem­slan­de om en ræk­ke krav til en ny euro­pæ­isk sik­ker­heds­or­den, som Rusland i decem­ber præ­sen­te­re­de USA og omver­de­nen for. For­ud var gået et bila­te­ralt møde mel­lem Rusland og USA i Genève efter­fulgt af et møde mel­lem NATO og Rusland i Bruxelles. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her