Der­for begik fem ame­ri­kan­ske præ­si­den­ter sam­me fejl i deres Ruslands-politik

Siger for­kor­tel­sen OSCE dig noget? Det står for Orga­ni­sa­tio­nen for Sik­ker­hed og Sam­ar­bej­de i Euro­pa. OSCE har sit hoved­sæ­de i Wien og var i den­ne uge vært for et møde mel­lem de 57 med­lem­slan­de om en ræk­ke krav til en ny euro­pæ­isk sik­ker­heds­or­den, som Rusland i decem­ber præ­sen­te­re­de USA og omver­de­nen for. For­ud var gået et bila­te­ralt møde mel­lem Rusland og USA i Genève efter­fulgt af et møde mel­lem NATO og Rusland i Bruxelles. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.