Det, de radi­ka­le mener, er

Radi­ka­le Ven­stres udlæn­din­gepo­li­tik har været for “naiv”. Det sag­de poli­tisk ord­fø­rer Andreas Ste­en­berg til Altin­get for nyligt og kom blandt andet ind på kra­ve­ne til stats­bor­ger­skab.    De skal være “skar­pe”, sag­de ord­fø­re­ren og til­fø­je­de, at han “i det sto­re og hele støt­ter de krav, der er i dag”, som han mener er “sund for­nuft”.  I en sene­re udta­lel­se trak Andreas Ste­en­berg så lidt i land igen. For unge skal fol­ke­sko­lens afgangsek­sa­men og en ren straf­fe­at­test nem­lig være nok for at få stats­bor­ger­skab, og des­u­den skal uddan­nel­se tæl­le som beskæftigelse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.