Det fata­le guldkys

I ons­dags ske­te det så: Den span­ske fod­bold­spil­ler Jen­ni Her­moso ind­gav en offi­ci­el poli­ti­an­mel­del­se af Luis Rubi­a­les for seksu­elt over­greb. Det hele hand­ler om det kys på mun­den, præ­si­den­ten for det span­ske fod­bold­for­bund (Rubi­a­les) gav lands­holds­stjer­nen (Her­moso) under den cere­mo­ni, hvor det span­ske kvin­delands­hold fik over­rakt VM-poka­len i slut­nin­gen af august. Det oply­ste ankla­ge­myn­dig­he­den, der sam­ti­dig gjor­de rede for straf­fe­ram­men: Iføl­ge en nyligt ved­ta­get lov om seksu­elt samtyk­ke kan Luis Rubi­a­les risi­ke­re en bøde eller mel­lem et og fire års fængsel, hvis han bli­ver fun­det skyldig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her