Det før­ste præ­si­dentvalg i post-Roe-æraen

For to år siden, under det ame­ri­kan­ske midt­vejsvalg, var det udslags­gi­ven­de emne fri abort, og fle­re eks­per­ter for­ven­ter, at det også vil bli­ve vig­tigt ved årets præ­si­dentvalg. Dets frem­træ­den­de rol­le blev tyde­lig i sid­ste uge, da Ala­ba­mas højeste­ret slog fast, at et fros­sent foster brugt til rea­gens­glas­be­frugt­ning er et men­ne­ske med ret­tig­he­der, hvil­ket kan ind­skræn­ke mulig­he­der­ne for net­op rea­gens­glas­be­frugt­ning. En ræk­ke repu­bli­ka­ne­re i Kon­gres­sen samt de to til­ba­ge­væ­ren­de præ­si­dent­kan­di­da­ter, Donald Trump og Nik­ki Haley, har siden taget afstand fra højeste­rets­dom­men i Ala­ba­ma og erklæ­ret deres ful­de støt­te til fer­ti­li­tets­be­hand­lin­ger. I Demo­kra­ter­nes lejr blev dom­men beskre­vet som det sene­ste eksem­pel på resul­ta­tet af Trumps embedsperiode. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her